คู่มือสมาชิก
คุณสมบัติสมาชิก
 1. เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ
  เป็นลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ
  เป็นพนักงานประจำสำนักงานธนานุเคราะห์ หรือ
  เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด หรือ
  เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ
  เป็นพนักงานราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ
  เป็นบุคคลที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นชอบ
 2. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 3. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท
สิทธิของสมาชิก
 • เป็นเจ้าของกิจการ มีอำนาจกระทำการใดๆ ตามกฏหมายสหกรณ์ หรือระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
 • ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่เท่าเทียมกัน หนึ่งคนต่อหนึ่งเสียงจะมอบให้ผู้อื่นออกเสียงแทนไม่ได้
 • การถือหุ้นของสหกรณ์
 • การฝากเงินกับสหกรณ์
 • การกู้เงินจากสหกรณ์
 • การรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์
 • การขอตรวจดูเอกสาร และรายงานการประชุมต่างๆ
 • รับการสงเคราะห์กรณีต่างๆ ตามระเบียบของสหกรณ์
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
 • เงินปันผลตามส่วนทุนเรือนหุ้นกับระยะเวลาในอัตราที่ไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนด
 • เงินเฉลี่ยคืน เฉพาะสมาชิกที่กู้เงินและไม่เคยผิดนัดการชำระหนี้
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ
 • เงินสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิกประเภทต่างๆ
หน้าที่ของสมาชิก
 • เข้าร่วมประชุมใหญ่ เสนอความคิดเห็น ซักถามข้อข้องใจต่างๆ
 • ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบประกาศ มติของสหกรณ์
 • เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี
 • ใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์รวมทั้งชักชวนเพื่อนสมาชิกมาร่วมใช้บริการด้วย
 • ลงทุนซื้อหุ้นสหกรณ์เป็นรายเดือน หรือซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวก็ได้
 • ติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์โดยสม่ำเสมอ
 • ช่วยชี้แจงประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์ แก่บุคคลภายนอก
 • สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ สกุล สัญชาติ ที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญา
 • สมาชิกที่ย้าย, โอน หรือออกจากราชการ งานประจำโดยไม่มีความผิดไม่จำเป็นต้องลาออกจากสหกรณ์ โดยจะส่งค่าหุ้นรายเดือนต่อไป หรือจะงดส่งก็ได้ สิ้นปีก็ได้รับเงินปันผลตามปกติ
 • การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนให้สำนักเบิกเงินเดือนหักจากเงินเดือนของสมาชิกส่งให้สหกรณ์ในวันสิ้นเดือน หรือวันรุ่งขึ้น หากไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนได้ให้เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้นั้นต้องส่งเงินให้สหกรณ์โดยเร็วที่สุด
 • สมาชิกที่ขาดส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น
ข้อควรจำสำหรับสมาชิก
 1. จะค้ำประกันให้ใคร จะต้องตัดสินในให้ดี เพราะถ้าผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้แทนโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง
 2. จะกู้เงินสหกรณ์ต้องคิดให้รอบคอบ ไม่จำเป็นก็อย่ากู้ เพราะเมื่อกู้แล้วจะต้องถูกหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ย
 3. อย่าขาดส่งเงินชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ย สำหรับปีใดจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น
 4. อย่าขาดส่งชำระหนี้หรือค่าหุ้นเกิน 2 งวด เพราะถ้าไม่มีเหตุผล ท่านจะต้องถูกให้ออกจากสหกรณ์ และท่านจะไม่ได้สิทธิต่างๆ ในฐานะสมาชิกแถมยังต้องถูกให้ชำระหนี้ที่เหลือทั้งหมดเอง ถ้าจำเป็นต้องทำหนังสือขอผ่อนผันเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
 5. เพื่อไม่ให้ยุ่งยากเมื่อท่านเสียชีวิตโปรดทำหนังสือมอบผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่ท่านต้องการไว้กับสหกรณ์ ในขณะที่ยังมีชิวิตอยู่
 6. การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเงินฝาก เงินกู้ หรือการค้ำประกันจะสอบถามจากสหกรณ์ได้เฉพาะของตัวเองเท่านั้น
 7. และจะต้องสอบถามด้วยตัวเองจะใช้การฝากหรือโทรศัพท์ถามก็ไม่ได้
 8. บัญชีที่ท่านให้สหกรณ์โอนเงินให้ จะต้องเป็นบัญชีของท่านเท่านั้น และจะต้องตรวจสอบชื่อและบัญชีให้ถูกต้อง
 9. ติดต่อขอรับเงินกับสหกรณ์จะต้องแสดงบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวลูกจ้าง หรือบัตรที่ราชการรับรองทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน
 10. การกรอกข้อความในหนังสือสัญญา คำขอกู้ หนังสือค้ำประกันหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำนิติกรรม ถ้าหากมีการขีดฆ่าแก้ไขจะต้องมีการเซ็นชื่อกำกับทุกครั้ง และห้ามใช้ยาลบคำผิดหรือป้ายขาวมาเด็ดขาด
 • การลาออกจากราชการ หรือย้ายสังกัด ย้ายอัตราเงินเดือน โปรดแจ้งสหกรณ์ด่วน
 • การลาออกจากสหกรณ์ กรุณาส่งหลักฐานเปลี่ยนผู้ค้ำประกันก่อน (กรณีมีภาระค้ำประกัน)
 • การส่งหลักฐานคำขอกู้เงินทุกประเภทต้องกรอกข้อความให้ครบถ้วนถูกต้อง เช่น ลงลายมือชื่อผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน เงินเดือน จำนวนเงินที่ขอกู้ และต้องส่งหลักฐานตัวจริงเท่านั้น
 • การลงลายมือชื่อผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน การลงนามรับรองสำเนาบัตรประจำตัว ต้องเป็นลายมือชื่อทีเหมือนกัน และเป็นของตนเอง (บัตรต้องไม่หมดอายุ)
 • ผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้าหน่วยงาน
 • การส่งเงินให้สหกรณ์โดยโอนบัญชีธนาคารกรุงไทย กรุณาแฟ็กซ์ สำเนาใบโอนในวันที่ทำการโอนเงินให้สหกรณ์โดยระบุว่าเป็นเงินของใคร ค่าอะไร
 • ประสงค์จะให้สหกรณ์โอนเงินกู้ หรือถอนเงินฝากทางบัญชี ต้องถ่ายเอกสารหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นบัญชีของตัวท่านเองแนบเรื่องให้สหกรณ์ทุกครั้ง
การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
  ธนาคารกรุงไทย สาขา สะพานขาว

  ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด

 • กรณีเพื่อชำระหนี้ และซื้อหุ้น
  เลขที่บัญชี 021-1-04169-6

 • กรณีเพื่อฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ฯ
  เลขที่บัญชี 021-1-19052-7

 • กรณีเพื่อจ่ายค่าประกัน AIG
  เลขที่บัญชี 021-0-01066-5

  ทั้ง 3 กรณี เมื่อสมาชิกโอนเงินแล้ว โปรดแจ้งและแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินให้สหกรณ์ ทราบด้วย
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
 • สมาชิกจะทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนเสียชีวิตนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังกล่าวนี้ ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม์แบบธรรมดา หรือ แบบเอกสารเขียนเองทั้งฉบับ
 • ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว ก็ต้องทำเป็นหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้
 • เมื่อสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินค่าหุ้นรายเดือน เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ย ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจ คณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าว
การออกจากสหกรณ์
  เหตุที่สมาชิกต้องออกจากสหกรณ์ สมาชิกต้องออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
 1. เสียชีวิต
 2. วิกลจริต
 3. ลาออกจากสหกรณ์
 4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
 5. ถูกออกจากราชการหรืองานประจำ โดยมีความผิด
 6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
ลงทะเบียนเลือกตั้ง
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ
โครงสร้างการบริหารงาน