บริการด้านเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  อัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75 ต่อปี
เฉพาะเล่มสีน้ำเงิน ฝากรวมทุกเล่ม รับฝากสูงสุด 10,000 บาท/เดือน
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 1. สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
 2. ผู้ประสงค์เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์
 3. ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงินหรือในการให้คำสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดขึ้นนั้นไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ์
 4. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจ จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์

 5. ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในสหกรณ์ได้ 5 บัญชี โดยเปิดบัญชีในจำนวนเงิน 1,000 บาท และจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้น ในเวลาใดเวลาหนึ่ง ต้องเหลือไม่น้อยกว่า 300 บาท ผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 300 บาท
 6. สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ผู้ฝากยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้ให้สหกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอนและเงินคงเหลือของตนที่มีทุกรายการ
 7. การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี จะกระทำได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรม หรือเหรัญญิก หรือเลขานุการ หรือผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อจำกัดไว้เป็นสำคัญ การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้นจะไม่มีผลผูกพันธ์สหกรณ์ แม้กรณีที่ผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดบัญชีคลาดเคลื่อนก็ต้องแจ้งสหกรณ์แก้ไข
  สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์จะได้ออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้ต่อไป
  ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที่บันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ถ้าสมุดคู่บัญชีของผู้ฝากหาย สหกรณ์จะออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท

 8. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทำใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์ยื่นพร้อมกับสมุดคู่บัญชีและจำนวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้วจะบันทึกรายการจำนวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่บัญชีให้ผู้ฝาก
 9. สหกรณ์ให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 13 ต่อปี โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ และคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ สหกรณ์จะนำดอกเบี้ยประจำปีเข้าบัญชีของผู้ฝากให้ทุกวันที่ 30 กันยายน
 10. จำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้

 11. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้เมื่อทวงถาม โดยทำใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
 12. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนได้เดือนละ 2 ครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 2 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 3 และครั้งต่อๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท
 13. ผู้ฝากจะปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษก็ย่อมกระทำได้ โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันถอน 1 วัน
 14. ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นว่า ผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษรายใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อความยุ่งยากให้แก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายใด สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายนั้นอีก หรือจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายนั้น พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันปิดบัญชี 1 วันก็ได้
 15. ในกรณีที่ผู้ฝากเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดก หรือผู้จัดการมรดก หรือทายาทของผู้ฝาก เมื่อได้นำหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ์
 16. ในกรณีที่สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ ฯ  ต้องทำการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
การโอนเงินเพื่อฝากเงิน
  ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด
เลขที่บัญชี 021-1-19052-7

**เมื่อสมาชิกโอนเงินแล้ว โปรดแจ้งและแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินให้สหกรณ์ฯ ทราบด้วย**
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
ลงทะเบียนเลือกตั้ง
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ
โครงสร้างการบริหารงาน