สวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิกและครอบครัว
การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์
  1. สมาชิกถึงแก่กรรม ได้รับเงินตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก ไม่เกิน 40,000 บาท (ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ถึงแก่กรรม)
  2. คู่สมรสของสมาชิกถึงแก่กรรม ได้รับเงินตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก ไม่เกิน 20,000 บาท (ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ถึงแก่กรรม)
  3. บิดา มารดา หรือ บุตร ของสมาชิกถึงแก่กรรม ได้รับเงินรายละ 5,000 บาท (ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ถึงแก่กรรม)
  4. ประสบอัคคีภัย ได้รับเงิน 5,000 บาท
หลักฐานการขอรับการสงเคราะห์
  1. บันทึกจากหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี)
  2. คำขอรับเงินสงเคราะห์ สมาชิก,คู่สมรส,บิดามารดา และบุตร ถึงแก่กรรม (ดาวน์โหลดในเว็บไซต์)
  3. สำเนาใบมรณะบัตร
  4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต (ประทับตรา "ตาย") และผู้ขอรับเงิน
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอรับเงิน
  6. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์
 
อายุการเป็นสมาชิก สมาชิกถึงแก่กรรม คู่สมรสถึงแก่กรรม
1 ปีขึ้นไป 10,000 บาท 5,000 บาท
5 ปีขึ้นไป 20,000 บาท 10,000 บาท
10 ปีขึ้นไป 40,000 บาท 20,000 บาท
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
ลงทะเบียนเลือกตั้ง
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ
โครงสร้างการบริหารงาน