เจ้าหน้าที่สหกรณ์
 
 

นางวิมลพรรณ กุญแจทอง
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

นางจันทร์เพ็ญ ไทยวร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางกิ่งกมล เสน่ห์
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อน.ส.จริยา ทองเกษ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางรัตนา พวงสุข
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นายวัชริศ มีสงฆ์
หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูลสมาชิก

นางวราภรณ์ จิตรไทย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายมณฑล เผือกโสมณ
พนักงานบริหารทั่่วไป

นายธงชัย คงมั่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.สุมาลี ฉ่ำฉวี
พนักงานสินเชื่อ

นายจีระศักดิ์ เขียวชม
พนักงานสินเชื่อ

นางศรสวรร ฟักเล็ก
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ลูกนัท ทองสุทธิ์
พนักงานเร่งรัดหนี้

น.ส.รัชพร ไวทยาชีวะ
พนักงานสินเชื่อ

น.ส.อรทัย ศิริพฤกษ์
พนักงานสินเชื่อ

น.ส.รุ่งอรุณ กล่อมจุ่น
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

น.ส.พินาภรณ์ ศันติวิชยะ
พนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.วัชรินทร์ ไทยวี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

น.ส.จีรวรรณ ศุขสมิตร์
พนักงานการเงินและบัญชี

นายเมธิวัจน์ สุวรรณดี
พนักงานคอมพิวเตอร์
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
ลงทะเบียนเลือกตั้ง
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ
โครงสร้างการบริหารงาน