บริการด้านสินเชื่อ/เงินกู้
การให้เงินกู้แก่สมาชิกคณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับและตามระเบียบของสหกรณ์
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเเภท
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 6 ต่อปี (เงินกู้สามัญ)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 5.75 ต่อปี (เงินกู้ฉุกเฉิน)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 5.50 ต่อปี (เงินกู้พิเศษ)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3.50 ต่อปี (เงินกู้สามัญเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ, เงินกู้สามัญเพื่อการรักษาพยาบาล, เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา, เงินกู้สามัญเพื่อการทัศนศึกษา)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3.00 ต่อปี (เงินกู้สามัญเพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 2.50 ต่อปี (เงินกู้สามัญเพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ)
การกู้เงินสำหรับสมาชิกสหกรณ์ (ข้าราชการ)
 1. เงินกู้สามัญ วงเงินสูงสุด 2,500,000 บาท ส่งชำระ 240 งวด ภายในอายุ 65 ปี (ชำระแล้ว 6 งวด กู้ใหม่ได้)
 2. เงินกู้ฉุกเฉิน กู้ได้ 4 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ส่งชำระ 12 งวด (ชำระแล้ว 1 งวด กู้ใหม่ได้)
 3. เงินกู้พิเศษ วงเงินสูงสุด 2,500,000 บาท หรือ 75% ของราคาประเมิน ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด
 4. เงินกู้สามัญเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ, เพื่อการรักษาพยาบาล, เพื่อการศึกษา วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ส่งชำระ 24 งวด (ชำระแล้ว 12 งวด กู้ใหม่ได้)
 5. เงินกู้สามัญเพื่อการทัศนศึกษา วงเงินสูงสุด 300,000 บาท ส่งชำระ 24 งวด (ชำระแล้ว 12 งวด กู้ใหม่ได้)
 6. เงินกู้สามัญเพื่อการซื้อรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ วงเงินสูงสุด1,000,000 บาท ส่งชำระ 60 งวด (ชำระแล้ว 12 งวด กู้ใหม่ได้)
 7. เงินกู้สามัญเพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ส่งชำระ 24 งวด (ชำระแล้ว 12 งวด กู้ใหม่ได้)
 8. ข้าราชการบำนาญ กู้ได้ 90% ของจำนวนเงินค่าหุ้น และสามารถนำเงินฝากรวมยอดเพื่อขอกู้ได้ โดยมีเงินฝากเป็นหลักประกัน ส่งชำระ 240 งวด (ชำระแล้ว 3 งวด กู้ใหม่ได้)
 9. สมาชิกที่ขอกู้เงิน เมื่อหักเงินตามสัญญาเงินกู้ทุกประเภทแล้ว ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลืออย่างน้อย 2,000 บาท หรืออย่างน้อย 15% ของเงินได้รายเดือน
 10. กรณีผิดนัดชำระหนี้ จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนประจำปีนั้น
การกู้เงินสำหรับสมาชิกสหกรณ์ (พนักงานรราชารและลูกจ้างชั่วคราว)
 1. อายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. เงินกู้ฉุกเฉิน กู้ได้ 4 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และไม่เกิน 90% ของเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ หากเกินต้องมีสมาชิกค้ำประกัน
  1. ไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท ต้องมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ค้ำประกัน 1 คน
  2. กู้เกินวงเงิน 100,000 บาท ต้องมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ค้ำประกัน 1 คน และ สมาชิกข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว ค้ำประกันอีก 1 คน ร่วมค้ำประกัน
 3. เงินกู้ฉุกเฉิน ส่งชำระไม่เกิน 12 งวด (ชำระแล้ว 1 งวด กู้ใหม่ได้)
 4. กู้เงินค่าหุ้นตนเอง ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ (90%) หรือ กู้เงินค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินค่าหุ้น และเงินฝากที่มีอยู่ (90%) โดยมีเงินฝากเป็นหลักประกัน ส่งชำระ 240 งวด(ชำระแล้ว 3 งวด กู้ใหม่ได้)
 5. กู้เงินสามัญเพื่อการรักษาพยาบาล และเหตุภัยพิบัติจากธรรมชาติได้
ขั้นตอนการกู้เงินสามัญ
 • ปิดรับคำขอกู้เงินสามัญ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
 • คณะกรรมการกู้เงินพิจารณา ทุกวันที่ 10 ของเดือน
 • การกู้เงินสามัญต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินบำเหน็จตกทอดของทายาท เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือเงินอื่นใด เพื่อชำระหนี้ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
 
อายุการเป็นสมาชิก จำนวนเท่า
ของเงินได้
รายเดือน
วงเงินกู้ต้องไม่เกิน ทุนเรือนหุ้น
ไม่น้อยกว่า
ผู้ค้ำประกันเงินกู้
(จำนวน)
6 เดือน แต่ไม่ถึง 2 ปี 20 เท่า 500,000 บาท 30,000 บาท 2 คน
2 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี 30 เท่า 700,000 บาท 56,000 บาท 2 คน
4 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี 40 เท่า 900,000 บาท 108,000 บาท 3 คน
6 ปี แต่ไม่ถึง 8 ปี 50 เท่า 1,100,000 บาท 165,000 บาท 3 คน
8 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 55 เท่า 1,300,000 บาท 260,000 บาท 4 คน
10 ปี แต่ไม่ถึง 11 ปี 58 เท่า 1,500,000 บาท 300,000 บาท 4 คน
11 ปี แต่ไม่ถึง 12 ปี 60 เท่า 1,800,000 บาท 360,000 บาท 4 คน
12 ปี แต่ไม่ถึง 14 ปี 63 เท่า 2,000,000 บาท 400,000 บาท 4 คน
14 ปีขึ้นไป 65 เท่า 2,500,000 บาท 500,000 บาท 5 คน
การโอนเงินเพื่อชำระหนี้
  ธนาคารกรุงไทย สาขา สะพานขาว
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด
เลขที่บัญชี 021-1-04169-6

**เมื่อสมาชิกโอนเงินแล้ว โปรดแจ้งและแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินให้สหกรณ์ฯ ทราบด้วย**
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
ลงทะเบียนเลือกตั้ง
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ
โครงสร้างการบริหารงาน