บริการด้านสินเชื่อ/เงินกู้
การให้เงินกู้แก่สมาชิกคณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับและตามระเบียบของสหกรณ์
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเเภท
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 6.25 ต่อปี (เงินกู้สามัญ, เงินกู้ฉุกเฉิน)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 6.00 ต่อปี (เงินกู้พิเศษ)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 4.00 ต่อปี (เงินกู้สามัญเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ, เงินกู้สามัญเพื่อการรักษาพยาบาล, เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา, เงินกู้สามัญเพื่อการทัศนศึกษา และเงินกู้สามัญเพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3.00 ต่อปี (เงินกู้สามัญเพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ)
การกู้เงินสำหรับสมาชิกสหกรณ์ (ข้าราชการ)
 1. เงินกู้สามัญ วงเงินสูงสุด 2,500,000 บาท ส่งชำระ 240 งวด ภายในอายุ 65 ปี (ชำระแล้ว 6 งวด กู้ใหม่ได้)
 2. เงินกู้ฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 150,000 บาท หรือ 3.5 เท่าของเงินได้รายเดือน ส่งชำระ 12 งวด (ชำระแล้ว 1 งวด กู้ใหม่ได้)
 3. เงินกู้พิเศษ วงเงินสูงสุด 2,500,000 บาท หรือ 75% ของราคาประเมิน ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด
 4. เงินกู้สามัญเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ, เพื่อการรักษาพยาบาล, เพื่อการศึกษา วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ส่งชำระ 24 งวด (ชำระแล้ว 12 งวด กู้ใหม่ได้)
 5. เงินกู้สามัญเพื่อการทัศนศึกษา วงเงินสูงสุด 300,000 บาท ส่งชำระ 24 งวด (ชำระแล้ว 12 งวด กู้ใหม่ได้)
 6. เงินกู้สามัญเพื่อการซื้อรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ วงเงินสูงสุด1,000,000 บาท ส่งชำระ 60 งวด (ชำระแล้ว 12 งวด กู้ใหม่ได้)
 7. เงินกู้สามัญเพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ส่งชำระ 24 งวด (ชำระแล้ว 12 งวด กู้ใหม่ได้)
 8. ข้าราชการบำนาญ กู้ได้เต็มตามจำนวนเงินค่าหุ้น (100% ของเงินค่าหุ้น) และสามารถนำเงินฝากรวมยอดเพื่อขอกู้ได้ โดยมีเงินฝากเป็นหลักประกัน ส่งชำระ 240 งวด (ชำระแล้ว 3 งวด กู้ใหม่ได้)
 9. สมาชิกที่ขอกู้เงิน เมื่อหักเงินตามสัญญาเงินกู้ทุกประเภทแล้ว ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลืออย่างน้อย 2,000 บาท หรืออย่างน้อย 15% ของเงินได้รายเดือน
 10. กรณีผิดนัดชำระหนี้ จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนประจำปีนั้น
การกู้เงินสำหรับสมาชิกสหกรณ์ (พนักงานรราชารและลูกจ้างชั่วคราว)
 1. เงินกู้ฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 150,000 บาท หรือ 3.5 เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกินเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ หากเกินต้องมีสมาชิกซึ่งมิใช่พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว ค้ำประกัน 1 คน
 2. เงินกู้ฉุกเฉิน ส่งชำระไม่เกิน 12 งวด (ชำระแล้ว 1 งวด กู้ใหม่ได้)
 3. กู้เงินค่าหุ้นตนเอง ได้เต็มตามจำนวนเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ (100%) หรือ กู้เงินค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก ได้เต็มตามจำนวนเงินค่าหุ้น และเงินฝากที่มีอยู่ (100%) โดยมีเงินฝากเป็นหลักประกัน
 4. กู้เงินสามัญเพื่อการรักษาพยาบาล และเหตุภัยพิบัติจากธรรมชาติได้
 5. พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ไม่สามารถค้ำประกันได้
ขั้นตอนการกู้เงินสามัญ
 • ปิดรับคำขอกู้เงินสามัญ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
 • คณะกรรมการกู้เงินพิจารณา ทุกวันที่ 12 ของเดือน
 • การกู้เงินสามัญต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินบำเหน็จตกทอดของทายาท เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือเงินอื่นใด เพื่อชำระหนี้ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
 
อายุการเป็นสมาชิก จำนวนเท่าของเงินได้รายเดือน วงเงินกู้ต้องไม่เกิน ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า
6 เดือน แต่ไม่ถึง 2 ปี 20 เท่า 500,000 บาท 30,000 บาท
2 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี 30 เท่า 600,000 บาท 48,000 บาท
4 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี 40 เท่า 700,000 บาท 70,000 บาท
6 ปี แต่ไม่ถึง 8 ปี 50 เท่า 800,000 บาท 120,000 บาท
8 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 55 เท่า 900,000 บาท 162,000 บาท
10 ปี แต่ไม่ถึง 11 ปี 58 เท่า 1,200,000 บาท 240,000 บาท
11 ปี แต่ไม่ถึง 12 ปี 60 เท่า 1,500,000 บาท 300,000 บาท
12 ปี แต่ไม่ถึง 14 ปี 63 เท่า 2,000,000 บาท 400,000 บาท
14 ปีขึ้นไป 65 เท่า 2,500,000 บาท 500,000 บาท
การโอนเงินเพื่อชำระหนี้
  ธนาคารกรุงไทย สาขา สะพานขาว
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด
เลขที่บัญชี 021-1-04169-6

**เมื่อสมาชิกโอนเงินแล้ว โปรดแจ้งและแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินให้สหกรณ์ฯ ทราบด้วย**
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
6
0
8
3
2
0