เจ้าหน้าที่สหกรณ์
 
 

นางพัชราภรณ์ เอ็นดู
ผู้จัดการ

นางอลิศรา ผาสุขดี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางอรอำไพ สิงห์มะสิ
หัวหน้าฝ่ายติดตามเร่งรัดหนี้

นายธนวัฒน์ ตันศิริ
หัวหน้าฝ่ายสมาชิก

น.ส.จำรัส แก้วโกมุท
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางรัตนา พวงสุข
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นายสังคม แก้วสา
หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์

นางอัญชลี สมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายกันตภณ อ่วมสะอาด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางวราภรณ์ จิตรไทย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.วิภาพันธุ์ ปาลกะวงศ์ฯ
เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้

น.ส.พัชรินทร์ เกษร
เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้

นางศรสวรร ฟักเล็ก
เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้

นางกิ่งกมล เสน่ห์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิก

น.ส.สุมาลี ฉ่ำฉวี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิก

น.ส.วัชรินทร์ ไทยวี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิก

น.ส.จริยา ทองเกษ
เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.รุ่งอรุณ กล่อมจุ่น
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายจีระศักดิ์ เขียวชม
เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.จีรวรรณ ศุขสมิตร์
เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.ธัญลักษณ์ จุรุพันธุ์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
4
1
4
3
4
5