เจ้าหน้าที่สหกรณ์
 
 

นางวิมลพรรณ กุญแจทอง
ผู้จัดการ

นางอลิศรา ผาสุขดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอรอำไพ สิงห์มะสิ
หัวหน้าฝ่ายติดตามเร่งรัดหนี้

นายธนวัฒน์ ตันศิริ
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

น.ส.จำรัส แก้วโกมุท
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางรัตนา พวงสุข
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นายสังคม แก้วสา
หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์

นางกิ่งกมล เสน่ห์
พนักงานบริหาร

นายกันตภณ อ่วมสะอาด
เจ้าหน้าที่บริหาร

นางวราภรณ์ จิตรไทย
เจ้าหน้าที่บริหาร

น.ส.วิภาพันธุ์ ปาลกะวงศ์ฯ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางศรสวรร ฟักเล็ก
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.วิริยา อิทธิวิภาต
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.สุมาลี ฉ่ำฉวี
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.วัชรินทร์ ไทยวี
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ลูกนัท ทองสุทธิ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.จริยา ทองเกษ
เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.รุ่งอรุณ กล่อมจุ่น
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายจีระศักดิ์ เขียวชม
เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.จีรวรรณ ศุขสมิตร์
เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.ธัญลักษณ์ จุรุพันธุ์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
9
7
8
7
9
4