คณะกรรมการเงินกู้
 
 

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
ประธานกรรมการ

นายประหยัด ดีอ่อง
ที่ปรึกษากฎหมาย

นางญาณี เลิศไกร
กรรมการ

นายไพโรจน์ วรรณสาย
กรรมการ

นายสำอางค์ เย็นฉ่ำ
กรรมการ

นายพฤตินันท์ เหลืองไพบูลย์
กรรมการ

นายภักดี พวงจิตร
กรรมการ

นางพัชราภรณ์ เอ็นดู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน