คณะกรรมการเงินกู้
 
 

นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์
ประธานกรรมการ

นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง
กรรมการ

นายสำอางค์ เย็นฉ่ำ
กรรมการ

นายไพบูลย์ นาคเจือ
กรรมการ

นายเจริญ อยู่คุ้มญาติ
กรรมการ

นางกันตา ดีเติม
กรรมการ

นางวิมลพรรณ กุญแจทอง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
6
0
8
3
7
7