Slideshow Image 113 Slideshow Image 115 Slideshow Image 116 Slideshow Image 117 Slideshow Image 118
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการรับฝากเงิน และถอนเงินสำหรับสมาชิก โดยมีการคิดดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากเป็นรายปี
มีบริการด้านเงินกู้สำหรับสมาชิกฯ หลากหลายประเภท เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การลงทุนประกอบอาชีพ, รักษาพยาบาล, การศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต์ ฯ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิก เช่น เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม, เกิดอัคคีภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 3 เดือน
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564
ประกาศ การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564
สหกรณ์ฯ มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิก
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564
ช่องทางติดต่อสหกรณ์ ฯ
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564

สหกรณ์์ออมทรัพย์ฯ เพื่อพัฒนาสังคม

การปฏิบัติตามกฏหมาย ปปง. สำหรับสหกรณ์ฯ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
หนังสือยินยอมรับสภาพหนี้แทนผู้กู้
เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2564
แบบฟอร์ขอพักชำระหนี้สามัญโควิต-19
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564
แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือโควิต-19
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564
หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์_อัคคีภัยyp
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564
ใบสมัครสมาชิกกรณีกู้เงินสามัญอายุ 56-60 ปี (สสอ.รท.)
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
 คุณ พึงพอใจ ในเว็บไซต์นี้
  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่
30 มิถุนายน 2564
จำนวนสมาชิก 8,452 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,894,984,150.00 บาท
ทุนสำรอง 404,580,029.25 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์ 498,512,511.79 บาท
ทุนดำเนินการ 3,961,918,181.88 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,582,921,645.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 1.50 ต่อปี
เงินฝากประจำ
ร้อยละ ปิดรับฝาก ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ / ปี
สามัญทั่วไป 5.75
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 3.50
เพื่อการรักษาพยาบาล 3.50
เพื่อการศึกษา 3.50
เพื่อการทัศนศึกษา 3.50
เพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 3.50
เพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ 2.50
เงินกู้ค่าหุ้น หรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 5.75
เงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 5.75 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
ร้อยละ 5.50 ต่อปี
LINE@ ID: @coopmsds
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
4
9
5
3
7
7