ข่าวสารสหกรณ์
 
  รายชื่อผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นกรรมการฯ ประจำปี 2562  
  ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561

รายชื่อ ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์ จำกัดประจำปี 2562 กาบัตรได้ไม่เกิน 8 คน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
 
 
    สมาคมฌาปนกิสงเคราะห์ (สสอ.รท.)แจ้งยอดเรียกเก็บเงินคงสภาพ ปี 2562
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561
 
 
    สมาคมฌาปนกิสงเคราะห์ (สส.ชสอ.)แจ้งยอดเรียกเก็บเงินคงสภาพ ปี 2562
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561
 
 
    ประกาศเรื่องการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561
 
 
    ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจำปี 2561
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
0
3
0
6
8
3