ภาพข่าวสหกรณ์  
 
  การปฏิบัติตามกฏหมาย ปปง. สำหรับสหกรณ์ฯ  
 
  เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564

เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6 โดยนายเจนณรงค์ การะเกษ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และนางสาววลัยพรรณ สุรพนานนท์ชัย นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” ให้กับคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเคนซิงตั้น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 
 
  ภาพข่าวสหกรณ์ทั้งหมด  
    สหกรณ์์ออมทรัพย์ฯ เพื่อพัฒนาสังคม
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564
 
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน
ประกาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564
 
    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
 
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563
 
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563
 
    การประชุมคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาล
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
 
    ภาพกิจกรรมวันทำบุญสำนักงานสหกรณ์
ประกาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563
 
    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
6
0
8
3
3
0