ข่าวสารสหกรณ์
 
  นโยบายคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี 2566  
  ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565

นโยบายคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี 2566

1. ให้ความสำคัญกับการบริหารและการกำกับดูแลการให้บริการของสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
3. มุ่งเน้นส่งเสริมการจัดการด้านการลงทุนของสหกรณ์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการออมโดยทบทวนโครงสร้างค่าหุ้นอย่างสมเหตุสมผล
5. ทบทวนหลักเกณฑ์ และวงเงินกู้ยืมที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ์ฯ
6. ส่งเสริมสวัสดิการที่ครอบคลุมความจำเป็นในการดำรงชีวิตของสมาชิก
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ - วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566
 
 
    ประกาศสมาชิกเข้าใหม่เดือนธันวาคม 2565
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566
 
 
    แจ้งวันหยุดช่วงปีใหม่ 30 ธ.ค. 2565 ถึง 2 ม.ค. 2566
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565
 
 
    ประกาศรับสมัคร สส.ชสอ. ปี 2566
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565
 
 
    ประกาศรับสมัคร สสอ.รท. ปี 2566
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน