ข่าวสารสหกรณ์
 
  นโยบายคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี 2566  
  ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565

นโยบายคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี 2566
บาคาร่า
1. ให้ความสำคัญกับการบริหารและการกำกับดูแลการให้บริการของสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
3. มุ่งเน้นส่งเสริมการจัดการด้านการลงทุนของสหกรณ์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการออมโดยทบทวนโครงสร้างค่าหุ้นอย่างสมเหตุสมผล
5. ทบทวนหลักเกณฑ์ และวงเงินกู้ยืมที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ์ฯ
6. ส่งเสริมสวัสดิการที่ครอบคลุมความจำเป็นในการดำรงชีวิตของสมาชิก
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศสมาชิกเข้าใหม่เดือนเมษายน 2567
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567
 
 
    ประกาศทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2567
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567
 
 
    ประกาศสมาชิกเข้าใหม่เดือนมีนาคม 2567
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567
 
 
    สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2567
 
 
    การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
ลงทะเบียนเลือกตั้ง
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ
โครงสร้างการบริหารงาน