ข่าวสารสหกรณ์
 
  ประกาศ เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
  ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้ค่าหุ้นหรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก จากเดิม 6.50 % เป็น 6.25 % ต่อปี ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    สหกรณ์ฯ กำหนดขั้นตอนตามกฎหมาย ปปง.
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564
 
 
    ประกาศ การรับสมัครสมาชิก สสอ.รท.
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564
 
 
    หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฯ (ฉบับที่3)
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564
 
 
    สหกรณ์ฯ แจ้งยกเลิกใช้หนังสือคำขอกู้ฉุกเฉินฉบับเก่า
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563
 
 
    ประกาศ การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
1
6
6
9
0
7