ข่าวสารสหกรณ์
 
  หลักเกณฑ์การช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  
  ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562

คณะอนุกรรมการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน กำหนดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน ตามมติที่ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ดังนี้ 1. สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ที่ส่งชำระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ติดต่อกันในระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3 เท่าของเงินต้นที่ส่งชำระต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 25 ของหนี้ค้างชำระที่เหลืออยู่ของสัญญาเงินกู้สามัญขณะที่เข้ารับผิดชอบหนี้แทนผู้กู้และไม่เกิน 50,000.-บาท 2. สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ที่ส่งชำระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ติดต่อกันในระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 4 เท่าของเงินต้นที่ส่งชำระต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 25 ของหนี้ค้างชำระที่เหลืออยู่ของสัญญาเงินกู้สามัญขณะที่เข้ารับผิดชอบหนี้แทนผู้กู้และและไม่เกิน 50,000.-บาท
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปิดทำการ 1 วัน
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562
 
 
    ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562
 
 
    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.รท.) ประกาศรับสมัครกรณีพิเศษ
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562
 
 
    สมาคมฌาปนกิสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) ประกาศรับสมัครกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562
 
 
    โครงการส่งเสริมการออม
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
2
4
4
0
3
8