Slideshow Image 1
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการรับฝากเงิน และถอนเงินสำหรับสมาชิก โดยมีการคิดดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากเป็นรายปี
มีบริการด้านเงินกู้สำหรับสมาชิกฯ หลากหลายประเภท เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การลงทุนประกอบอาชีพ, รักษาพยาบาล, การศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต์ ฯ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิก เช่น เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม, เกิดอัคคีภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจ สสอ.รรท. รอบที่ 1/2560
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ประกาศรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจ สสอ.รรท. รอบที่ 1/2560
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ประกาศรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจ สส.ชสอ. รอบที่ 1/2560
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2560
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประกาศ / ข่าวสาร เดือนสิงหาคม 2559
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559

สหกรณ์ ฯ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต

สหกรณ์ ฯ ดำเนินการจับหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ปี 2560

โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ ฯ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต
ใบสมัครฌาปนกิจ สสอ.รรท.(คู่สมรส)
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
หนังสือคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2559
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2559
ใบสมัครแผนประกันอุบัติเหตุ AIG
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559
หนังสือสำหรับทายาทยินยอมให้หักเงินบำเหน็จ
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่
31 ตุลาคม 2559
จำนวนสมาชิก 8,406 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,676,627,540.00 บาท
ทุนสำรอง 309,349,121.51 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์ 456,674,848.04 บาท
เงินรับฝากประจำ 4,000,000.00 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,805,254,748.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.50 ต่อปี
เงินฝากประจำ
ร้อยละ 3.50 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ / ปี
สามัญทั่วไป 6.75
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 4.00
เพื่อการรักษาพยาบาล 4.00
เพื่อการศึกษา 4.00
เพื่อการทัศนศึกษา 4.00
เพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 4.00
เพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ 3.00
เงินกู้ค่าหุ้น หรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 6.75
เงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.75 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
ร้อยละ 6.75 ต่อปี
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน