Slideshow Image 1 Slideshow Image 78
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการรับฝากเงิน และถอนเงินสำหรับสมาชิก โดยมีการคิดดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากเป็นรายปี
มีบริการด้านเงินกู้สำหรับสมาชิกฯ หลากหลายประเภท เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การลงทุนประกอบอาชีพ, รักษาพยาบาล, การศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต์ ฯ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิก เช่น เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม, เกิดอัคคีภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>
การสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์(สส.ชสอ.) กรณีพิเศษ
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์(สสอ.รท.)
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561
การสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์(สสอ.รท.) กรณีพิเศษ
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ประกาศเรื่องการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตร
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561

สหกรณ์ ฯ ออกบริการนอกสถานที่

สหกรณ์ ฯ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต

สืบสานประเพณี วันสงกรานต์

โครงการ"อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ฯ"
ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ สสอ.รท.(กรณีพิเศษ)
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ สสอ.รท.(กรณีพิเศษ)
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561
หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561
หนังสือขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ ฯ
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561
 คุณ พึงพอใจ ในเว็บไซต์นี้
  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่
30 มิถุนายน 2561
จำนวนสมาชิก 8,412 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,738,697,650.00 บาท
ทุนสำรอง 347,363,226.05 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์ 451,615,102.30 บาท
ทุนดำเนินการ 3,713,056,054.51 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,790,310,752.50 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงินฝากประจำ
ร้อยละ 3.25 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ / ปี
สามัญทั่วไป 6.75
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 4.00
เพื่อการรักษาพยาบาล 4.00
เพื่อการศึกษา 4.00
เพื่อการทัศนศึกษา 4.00
เพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 4.00
เพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ 3.00
เงินกู้ค่าหุ้น หรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 6.75
เงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.75 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
LINE@ ID: @coopmsds
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
0
1
4
3
7
4
9