ระเบียบข้อบังคับ | คู่มือสมาชิก | ข่าวสารสหกรณ์ | ภาพข่าวสหกรณ์
หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ บริการเงินฝาก บริการสินเชื่อ สวัสดิการรสงเคราะห์ ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อสหกรณ์
Slideshow Image 1 Slideshow Image 57 Slideshow Image 63 Slideshow Image 64 Slideshow Image 65
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการรับฝากเงิน และถอนเงินสำหรับสมาชิก โดยมีการคิดดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากเป็นรายปี
มีบริการด้านเงินกู้สำหรับสมาชิกฯ หลากหลายประเภท เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การลงทุนประกอบอาชีพ, รักษาพยาบาล, การศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต์ ฯ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิก เช่น เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม, เกิดอัคคีภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>
แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2560
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2559
กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (หน่วยงาน)
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559
กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (สมาชิก)
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559
หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการฯ ประจำปี 2560
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559
แบบแสดงความจำนงเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ฯ และรับเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559 (สถานธนานุเคราะห์)
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560

สหกรณ์ ฯ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต

สหกรณ์ ฯ ดำเนินการจับหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ปี 2560

โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่
หนังสือคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2559
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2559
ใบสมัครแผนประกันอุบัติเหตุ AIG
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559
หนังสือสำหรับทายาทยินยอมให้หักเงินบำเหน็จ
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ.(คู่สมรส)
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2559
จำนวนสมาชิก 8,425 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,674,502,150.00 บาท
ทุนสำรอง 309,349,121.51 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์ 455,010,498.91 บาท
เงินรับฝากประจำ 4,000,000.00 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,814,782,661.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.50 ต่อปี
เงินฝากประจำ
ร้อยละ 3.50 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ / ปี
สามัญทั่วไป 6.75
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 4.00
เพื่อการรักษาพยาบาล 4.00
เพื่อการศึกษา 4.00
เพื่อการทัศนศึกษา 4.00
เพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 4.00
เพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ 3.00
เงินกู้ค่าหุ้น หรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 6.75
เงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.75 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
ร้อยละ 6.75 ต่อปี
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน