Slideshow Image 1
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการรับฝากเงิน และถอนเงินสำหรับสมาชิก โดยมีการคิดดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากเป็นรายปี
มีบริการด้านเงินกู้สำหรับสมาชิกฯ หลากหลายประเภท เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การลงทุนประกอบอาชีพ, รักษาพยาบาล, การศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต์ ฯ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิก เช่น เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม, เกิดอัคคีภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>
เงินกู้สามัญเพื่อเหตุภัยพิบัติจากธรรมชาติ
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560
การรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์(สส.ชส.)
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559
การรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์(สสอ.รรท.)
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559
ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559
ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559

ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สหกรณ์ ฯ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต

สหกรณ์ ฯ ดำเนินการจับหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ปี 2560

โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่
ใบสมัครสมาชิกคู่สมรส(สสอ.รรท.)
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560
ใบสมัครสมาชิก ประเภทสำมัญและสมทบ(สสอ.รรท.)
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559
หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559
หนังสือคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2559
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่
30 พฤศจิกายน 2559
จำนวนสมาชิก 8,341 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,670,145,766.00 บาท
ทุนสำรอง 328,109,029.42 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์ 470,724,971.04 บาท
เงินรับฝากประจำ 4,000,000.00 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,793,517,160.50 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.50 ต่อปี
เงินฝากประจำ
ร้อยละ 3.50 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ / ปี
สามัญทั่วไป 6.75
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 4.00
เพื่อการรักษาพยาบาล 4.00
เพื่อการศึกษา 4.00
เพื่อการทัศนศึกษา 4.00
เพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 4.00
เพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ 3.00
เงินกู้ค่าหุ้น หรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 6.75
เงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.75 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
ร้อยละ 6.75 ต่อปี
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน