ระเบียบข้อบังคับ | คู่มือสมาชิก | ข่าวสารสหกรณ์ | ภาพข่าวสหกรณ์
หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ บริการเงินฝาก บริการสินเชื่อ สวัสดิการรสงเคราะห์ ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อสหกรณ์
Slideshow Image 1 Slideshow Image 48 Slideshow Image 50 Slideshow Image 51
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการรับฝากเงิน และถอนเงินสำหรับสมาชิก โดยมีการคิดดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากเป็นรายปี
มีบริการด้านเงินกู้สำหรับสมาชิกฯ หลากหลายประเภท เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การลงทุนประกอบอาชีพ, รักษาพยาบาล, การศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต์ ฯ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิก เช่น เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม, เกิดอัคคีภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>
โครงการสวัสดิการเสริม คุ้มครองอุบัติเหตุ (AIG)
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559
สถานพยาบาลที่ร่วมโครงการรักษากับ AIG
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559
จุลสารสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559
สหกรณ์ ฯ ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้และอัตราดอกเบี้ยใหม่
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559
สหกรณ์ ฯ ขยายการให้บริการเงินกู้
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559

พิธีมอบค่าสินไหมทดแทน

ประธานกรรมการ ชสอ.เยี่ยมชมกิจการ

สหกรณ์ฯ สืบสานวันสงกรานต์

สหกรณ์ฯ ลดดอกเบี้ยเงินกู้
ใบสมัครแผนประกันอุบัติเหตุ AIG
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559
หนังสือสำหรับทายาทยินยอมให้หักเงินบำเหน็จ
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ.(คู่สมรส)
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ.(สมาชิก)
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559
หนังสือสัญญากู้หุ้น / ค่าหุ้นรวมเงินฝาก
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2559
จำนวนสมาชิก 8,390 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,649,514,720.00 บาท
ทุนสำรอง 309,349,121.51 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์ 437,305,888.51 บาท
เงินรับฝากประจำ 4,000,000.00 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,778,162,628.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.50 ต่อปี
เงินฝากประจำ
ร้อยละ 3.50 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ / ปี
สามัญทั่วไป 6.75
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 4.00
เพื่อการรักษาพยาบาล 4.00
เพื่อการศึกษา 4.00
เพื่อการทัศนศึกษา 4.00
เพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 4.00
เพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ 3.00
เงินกู้ค่าหุ้น หรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 6.75
เงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.75 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
ร้อยละ 6.75 ต่อปี
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน