Slideshow Image 1 Slideshow Image 78
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการรับฝากเงิน และถอนเงินสำหรับสมาชิก โดยมีการคิดดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากเป็นรายปี
มีบริการด้านเงินกู้สำหรับสมาชิกฯ หลากหลายประเภท เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การลงทุนประกอบอาชีพ, รักษาพยาบาล, การศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต์ ฯ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิก เช่น เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม, เกิดอัคคีภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>
จุลสาร ประชาสัมพันธ์
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562
การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2561
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562
สมาคมฌาปนกิสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) ประกาศรับสมัคร ประจำปี 2562
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
สมาคมฌาปนกิสงเคราะห์ (สสอ.รท.)แจ้งยอดเรียกเก็บเงินคงสภาพ ปี 2562
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561

ด้วยรักและผูกพัน

โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่

กิจกรรม 5 ส

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ(สส.ชสอ.)
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562
ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ(สส.ชสอ.)
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561
คำขอรับเงินสงเคราะห์ ฯ บิดามารดา และบุตร ถึงแก่กรรม
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561
 คุณ พึงพอใจ ในเว็บไซต์นี้
  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
จำนวนสมาชิก 8,464 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,758,590,830.00 บาท
ทุนสำรอง 366,640,760.65 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์ 465,505,565.43 บาท
ทุนดำเนินการ 3,678,951,182.86 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,754,703,779.50 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงินฝากประจำ
ร้อยละ 3.25 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ / ปี
สามัญทั่วไป 6.75
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 4.00
เพื่อการรักษาพยาบาล 4.00
เพื่อการศึกษา 4.00
เพื่อการทัศนศึกษา 4.00
เพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 4.00
เพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ 3.00
เงินกู้ค่าหุ้น หรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 6.75
เงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.75 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
LINE@ ID: @coopmsds
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
1
0
2
4
2
8