Slideshow Image 1
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการรับฝากเงิน และถอนเงินสำหรับสมาชิก โดยมีการคิดดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากเป็นรายปี
มีบริการด้านเงินกู้สำหรับสมาชิกฯ หลากหลายประเภท เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การลงทุนประกอบอาชีพ, รักษาพยาบาล, การศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต์ ฯ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิก เช่น เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม, เกิดอัคคีภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ประกาศ เรื่องปรับลดวงเงินรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
สส.ชสอ.แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2561
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
สสอ.รรท.แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2561
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกฯ
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สหกรณ์ ฯ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต

สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

สอ. พม.
แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ ประจำปี 2560
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560
หนังสือคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560
หนังสือสำหรับเงินกู้สามัญ
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560
หนังสือสำหรับกู้หุ้น / ค่าหุ้นรวมเงินฝาก
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่
31 ตุลาคม 2560
จำนวนสมาชิก 8,410 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,750,887,960.00 บาท
ทุนสำรอง 328,109,029.42 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์ 509,398,715.84 บาท
ทุนดำเนินการ 3,798,875,894.06 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,796,240,732.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงินฝากประจำ
ร้อยละ 3.25 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ / ปี
สามัญทั่วไป 6.75
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 4.00
เพื่อการรักษาพยาบาล 4.00
เพื่อการศึกษา 4.00
เพื่อการทัศนศึกษา 4.00
เพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 4.00
เพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ 3.00
เงินกู้ค่าหุ้น หรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 6.75
เงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.75 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน