Slideshow Image 1 Slideshow Image 77 Slideshow Image 78
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการรับฝากเงิน และถอนเงินสำหรับสมาชิก โดยมีการคิดดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากเป็นรายปี
มีบริการด้านเงินกู้สำหรับสมาชิกฯ หลากหลายประเภท เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การลงทุนประกอบอาชีพ, รักษาพยาบาล, การศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต์ ฯ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิก เช่น เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม, เกิดอัคคีภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2561
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561
การสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์(สสอ.รท.) ปี2561
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561
สหกรณ์ ฯ ให้กู้สามัญโดยไม่ลดวงเงิน
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561
ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2560
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560
จุลสารสหกรณ์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สหกรณ์ ฯ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต

สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

สอ. พม.
หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560
หนังสือคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560
หนังสือสำหรับเงินกู้สามัญ
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560
หนังสือสำหรับกู้หุ้น / ค่าหุ้นรวมเงินฝาก
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่
30 พฤศจิกายน 2560
จำนวนสมาชิก 8,417 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,751,189,150.00 บาท
ทุนสำรอง 347,363,226.05 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์ 524,066,021.14 บาท
ทุนดำเนินการ 3,798,875,894.06 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,775,181,835.50 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงินฝากประจำ
ร้อยละ 3.25 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ / ปี
สามัญทั่วไป 6.75
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 4.00
เพื่อการรักษาพยาบาล 4.00
เพื่อการศึกษา 4.00
เพื่อการทัศนศึกษา 4.00
เพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 4.00
เพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ 3.00
เงินกู้ค่าหุ้น หรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 6.75
เงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.75 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
LINE@ ID: @coopmsds
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
0
0
2
3
0
1
5