Slideshow Image 1
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการรับฝากเงิน และถอนเงินสำหรับสมาชิก โดยมีการคิดดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากเป็นรายปี
มีบริการด้านเงินกู้สำหรับสมาชิกฯ หลากหลายประเภท เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การลงทุนประกอบอาชีพ, รักษาพยาบาล, การศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต์ ฯ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิก เช่น เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม, เกิดอัคคีภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ.2560
การรับสมัครสมาชิกของศูนย์ประสานงาน สสอ.รรท.
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560
ประกาศการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์(สสอ.รรท.)
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560
ประกาศเรื่องสมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิก (สสอ.รรท.)
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560
ประกาศการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์(สส.ชสอ.)
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560

สุขสันต์วันสงกรานต์ 2560

เอกสารการกู้เงินค่าหุ้น-ค่าหุ้นรวมเงินฝาก

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

นางสุมาลี ยุกตานนท์ นายกสมาคม (สสอ.รรท.)
หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560
แบบเรียกร้องค่าสินไหมประกันอุบัติเหตุ AIG
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560
ใบสมัครสมาชิกคู่สมรส(สสอ.รรท.)
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560
ใบสมัครสมาชิก ประเภทสำมัญและสมทบ(สสอ.รรท.)
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่
31 มีนาคม 2560
จำนวนสมาชิก 8,354 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,697,075,440.00 บาท
ทุนสำรอง 328,109,029.42 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์ 480,022,743.98 บาท
เงินรับฝากประจำ 4,000,000.00 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,810,028,691.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงินฝากประจำ
ร้อยละ 3.25 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ / ปี
สามัญทั่วไป 6.75
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 4.00
เพื่อการรักษาพยาบาล 4.00
เพื่อการศึกษา 4.00
เพื่อการทัศนศึกษา 4.00
เพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 4.00
เพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ 3.00
เงินกู้ค่าหุ้น หรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 6.75
เงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.75 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
ร้อยละ 6.75 ต่อปี
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน