Slideshow Image 1 Slideshow Image 78
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการรับฝากเงิน และถอนเงินสำหรับสมาชิก โดยมีการคิดดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากเป็นรายปี
มีบริการด้านเงินกู้สำหรับสมาชิกฯ หลากหลายประเภท เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การลงทุนประกอบอาชีพ, รักษาพยาบาล, การศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต์ ฯ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิก เช่น เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม, เกิดอัคคีภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) รับสมัครสมาชิก ปี 2563 - 2564
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้และอัตราดอกเบี้ย(ฉบับที่ 3)
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2563
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562

การประชุมคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาล

ภาพกิจกรรมวันทำบุญสำนักงานสหกรณ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

กิจกรรม 5 ส
หนังสือขอฝาก-ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (กรมป้องกันฯ)
เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563
ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ(สส.ชสอ.)
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ(สส.ชสอ.)
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ(สสอ.รท.)
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 คุณ พึงพอใจ ในเว็บไซต์นี้
  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่
29 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนสมาชิก 8,453 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,813,021,930.00 บาท
ทุนสำรอง 385,902,890.53 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์ 500,345,819.10 บาท
ทุนดำเนินการ 3,811,711,484.82 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,710,662,973.50 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.00 ต่อปี
เงินฝากประจำ
ร้อยละ ปิดรับฝาก ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ / ปี
สามัญทั่วไป 6.50
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 4.00
เพื่อการรักษาพยาบาล 4.00
เพื่อการศึกษา 4.00
เพื่อการทัศนศึกษา 4.00
เพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 4.00
เพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ 3.00
เงินกู้ค่าหุ้น หรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.50 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
LINE@ ID: @coopmsds
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
5
6
1
2
2
3